Historie
  
 
 
 
 

 
 
Bulharské dějiny v datech

354 – Poprvé je použito etnické jméno prabulharů v anonymným římským chronografem.
375 – Hunové přešly řeku Don a rozdrtily ostrogotský kmenový svaz.
453 – Smrt Attily znamená rozpad hunského kmenového svazu.
493, 499, 502 – Prabulharské nájezdy zpustošily Thrakii a Ilyrii.
512 – Vybudováná hradba z Derkosu do Silvirie proti slovanským vpádům za doby císaře Anastasie.
567 – 568 – Přiazovské bulhary, které se nacházely v toku řeky Don a Donec byly pokořené Tjurkským chanátem.
624 – Slované se usídlily v západních částech Balkanského poloostrovu (provincie Ilyrie).
631 – 632 – Vytvořené Velké Bulharsko chanem Kubratem.
635 – Poselství chana Kubrata k byzantinského císaře Iraklie pro podepsání mírové smlouvy.
651 – Smrt chána Kubrata.
678 – Císař Konstantín IV. Pogonat porazil araby, které obkličovaly Konstantinopol.

680 – 681 – Válka prabulharů s Byzanci a vytvoření bulharského státu.

680 – 700 – Vláda chána Asparucha.
701 – 718 – Vláda chána Tervela.
705 – Pochod slovanů a prabulharů na Cařihrad – podpora císaře Justiniána II. a jeho navrácení na císařský trůn v Cařihradě.
708 – Válka mezi Bulharskem a Byzantskou říši.
712 – Pochod chána Tervela na Thrakii.
716 – Mírová smlouva mezi chánem Tervelem a císařem Teodosiem III.
717 – Arabové obklíčily Konstantinopol ze souší a z moře.
718 – Arabské obklíčení rozdrceno s pomoci chána Tervela.
738 – 754 – Chán Sevar.
768 – 777 – Chán Terelig.
774 – Pochody chána Tereliga do Makedonii a v Rhodopech.
777 – 802 – Chán Kardam.
796 – Podepsání mírové smlouvy s Byzance.
803 – 814 – Chán Krum.
803 – Frankové zničily Avarský chaganát a dobily jeho západní částy.
805 – Chán Krum připojil k Bulharsku východní část teritoria bývalého avarského chaganátu.
807 – Císař Nikofor I. Genik organizuje vojenskou výpravu proti Bulharsku, dostal se jen k Odrinu.
808 – Přepadení bulharů po dolním toku řeky Strumy.
809 – Chán Krum dobyl Sredec (Sofie).
811 – Pochod Nikifora I. Genika proti Bulharům.
25. – 26. červenec 811 – Rozdrcení byzantské armády chánem Krumem ve Vrbským průsmyku. Smrt Nikifora I.
812 – Chán Krum nabídl mír. Byzantská říše odmítla, válka pokračuje.
22. června 813 – Bulhaři zvítězily v bitvě u Versinikie.
17. červenec 813 – Chán Krum oblehl Cařihrad.
813 – 814 – Chán Krum se připravuje dobýt Cařihrad.
13. duben 814 – Smrt chána Kruma.
814 – 831 – Chán Omurtag.
815 – Sjednána třicetiletá mírová smlouva mezi Byzanci a Bulharskem.
820 – Podnovená smlouva z r. 815 za doby vlády císaře Michaila II.
821 – 823 – Povstáni Toma Slovana.
824 – 829 – Franksko – Bulharská válka.
829 – Bulharská flotila, plující po středním toku Dunaje zakotvila v Panonii.
831 – 836 – Chán Malamír.
837 – 852 – Chán Presiján.
837 – Pochod bulharů na Soluň a povstání slovanů v západních Rhodopech proti byzantinské nadvlády.
837 – 838 – Připojení Centrální a Západní Makedonie a část Bělomorské Thrákii k Bulharsku.
850 – Konstantín se stáva učitelem v Magnaurské škole.
851 – Metoděj odešel ke klášteru Polichron v Malé Asii.
852 – 889, 907 – Chán (kníže) Boris I. (Michail).
853 – 854 – Bulharsko těžce poraženo ze strany němců a chorvatů.
855 – 856 – Bulharo – Byzantinská válka.
862 – Poselství velikomoravského knížete Rostislava v Cařihradě.
863 – Byzantinská vojenská kampaň proti Bulharsku, bulharské vojsko rozdrceno v Thrákii.
863 – 866 – Velikomoravská mise bratrů Cyrila a Metoděje.
863 – 864 – Připravy na pokřesťanštění bulharů v Cařihradě.
864 – Bulharský chán Boris I. přijal křest a stal se knížetem, jeho rodina přijala také křest, postupné pokřesťanštění bulharů.
29. srpen 866 – Bulharské poselství dorazilo do Říma se spisem otázek k papeži.
13. listopad 866 – Odpovědy papeže Nikolaje I. byly dodané knížeti Borisovi I.
867 – Cyril a Metoděj odcházejí do Říma.
868 – Boris I. chce jako arcibiskupa bulharského diakona Marina.
14. únor 869 – Cyril umírá a je pohřben v kostele Sv. Klimenta.
869 – 870, 879 – 880 – Církevní koncily. Dohodnuto podmanění bulharské církvy bizantského patriarchovi, ale pouze ve věcech víry. Dohodnuto autonomní bulharské arcibiskupství.
6. duben 885 – Umírá Metoděj a je pohřben ve Velehradu v kostele Sv. apoštolů Petra a Pavla.
886 – Do Bulharska přichází část žáků Cyrila a Metoděje.
886 – 893 – Vybudované Ochridská knižní škola, vedená Klimentem, a Pliskovská škola vedená Naumem.
886 – 893 – Kníže Vladimír (Rasate). Pokus o navrácení Bulharska k pohanství.
893 – Převrat Borise I., kníže Vladimír zbaven vlády. Na trůn dosedá Simeon.
893 – 927 – Vláda cara Simeona I. Velikého.
894 – Začátek první etapy válek proti Byzanci.
895 – Pochod Simeona proti maďarům na levým břehu Dunaje.
869 – Bitva u Bulgarofigonu. Simeon I. rozdrtil byzantinskou armádu.
904 – Rozšíření bulharského státu na jihozápadu.
913 – Začátek druhé etapy válek s Byzanci. Cařihradský patriarcha prohlásil Simeona za cara.
20. srpen 917 – Bitva u Acheloje. Bulharské vojsko rozprášilo byznatinské.
918 – Pochod Simeona I. do Elady.
920 – Proníkání bulharských skupin do Dardanel.
922 – Bulharské vojsko v okolí Cařihradu.
924 – Jednání Simeona I. s císařem Romanem I. Lakapinem.
924 – Území Srbska připojené k Bulharsku.
926 – Válka Bulharska s Chorvatama.
27. květen 927 – Umírá car Simeon I. Veliký.
927 – 970 – Vláda cara Petra I.
927 – Sjednán třicetiletý mír s Byzantinskou říši.
943, 948, 958, 962 – Nájezdy maďarů do Bulharska.
965 – Separátní mír s Maďarama.
967 – Pochod císaře Nikifora Foka do Thrákie.
968 – První pochod kíjevského knížete Svetoslava do bulharských zemí.
969 – Druhý pochod knížete Svetoslava v Bulharsku.
970 – Kníže Svetoslav se dostáva do Thrákii.
971 – Císař Joan Cimischý dobyl Preslav a Severovýchodní Bulharsko.
973 – Komitopuly (David, Mojžíš, Aaron a Samuil) posílají misi k dvoru německého krále Oty I.
976 – Smrt Joana Cimischého a začátek vojenské činnosti komitopulu.
976 – 986 – Bulhaři dobývají část Tesálie a Epiru.
986 – Pochod Vasílije II. do Sredecu a jeho porážka v bitvě u Šipoi (dn. Ichtiman).
14. červen 987 – Exekuce Aaron a jeho rodiny.
989 – Bulhaři dobývají Verejí a osvobozují Severovýchodní Bulharsko.
991 – Roman zajet a poslán do vězení.
997 – Smrt Romana. Samuil přijal carskou korunu.
997 – 1014 – Car Samuil.
1000 – Pochod Vasilije II. přez Plovdivu k Sredeci.
1001 – Pochod Vasilije II. do Vidinu.
1002 – Neúspěšný pochod Vasilije II. do Skopije a Perniku.
1005 – Ašot předal Drač byzantincům.
1009 – Neúspěšný pokus Samuila o protiofenzívu.
1009 – 1014 – Byzantinské vojsko se zabývá válkou v Itálii.
1014 – Bitva u Ključe. Vítězství Vasilije II. nad Samuilem a oslepení 14 000 bulharských vojáků. Pro tento čin Vasilijí dostal přízvisko Bulharobijec.
6. říjen 1014 – Smrt cara Samuila.
1014 – 1015 – Car Gavril – Radomir.
1016 – Ivan-Vladimír zavražděn Ivanem-Vladislavem.
1017 – Bitva u Setiny. Vasilijí II. rozdrtil Bulhary.
únor 1018 – Smrt Ivana-Vladislava.

1018 – Vytvořená téma Bulharsko.

1040 – 1041 – Povstání Petra Deljana.
1048 – Masivní invaze Pečeněhů na bulharské území.
1064 – Invaze Uzů na bulharské území.
1066 – Povstání v Tesálii vedeno Nikulicem Delfínem.
1071 – Bitva u Mantzikertu. Seldžucké turky rozdrtily byzantinské vojsko.
1072 – 1073 – Povstání Konstantína Bodina a Georgi Vojtěcha.
1074 – Povstání Nestora v tému Paristrion.
1078 – Pokusy o povstání, vedené Lekou a Dobromirem.
1083 – Vybudován Bačkovský klášter Grigoriem Bakurianiem.
1084 – 1086 – Povstání plovdivských paulikiánů, vedených Trevelem.
1111 – Upálení bohomilského kazatele Vasilije Vrače dle rozkazu Aleksije I. Komnina.
1185 – Italské normany okupují Drač a Soluň.
1185 – Schůze Petra a Asena s Isakem Angelem v Kipsely.

1186 – Začátek povstání Petra a Asena a pochod na Preslav.

1186 – 1195 – Car Petr (v Preslavi).
1186 – Úspěšné tažení Isaka Angela proti Bulharsku.
1186 – 1195 – Car Ivan Asen I. (ve Velikým Tarnovem).
1187 – Tažení Alexeje Vrana proti bulharů.
1187 – Neúspěšné tažení Isaka Angela proti bulharům.
1188 – Podepsán mír s Byzanci v Loveči.
1190 – Bitva v Trevnenském průsmyku. Isaak II. Angel poražen.
1193 – Asen dobyl Sredec.
1197 – 1207 – Car Kaloján.
1201 – Kaloján dobýjí Konstancii a Varnu.
1202 – Mír s Byzancem.
1203 – 1204 – Kaloján připojil k Bulharsku území v Thrákie a Makedonie.
1203 – Připojení Bělehradské, Braničevské a Nišské oblasti k Bulharsku.
7. listopad 1204 – Uzavření církevní únie mezi Bulharskem a katolickou církvi.
8. listopad 1204 – Koronace Kalojana za krále od papeže.
1204 – Křižáci dobily Cařihrad a vytvořily Latinskou říši.
14. duben 1205 – Bitva u Adrianopole. Bulhaři a kumany rozdrtily křižáci.
1207 – Kaloján oblehl Soluň.
1207 – 1218 – Car Boril.
1208 – Despota Slav pojal za ženu dceru latinského císaře Henricha.
1208 – Válka mezi Borilem a latinskou říši.
1211 – Pravoslavní koncil, svolán Borilem v Tarnovu.
1213 – Povstání proti Borila ve Vidinu.
1214 – Zabit je sevastokrator Strez.
1218 – 1241 – Car Ivan Asen II.
1218 – Car Ivan Asen II. pojal za ženu uherskou princeznu Annu-Marii. Jako věno dostala Bělehradskou a Braničevskou oblast.
1224 – Teodor Komnin zničil Soluňské království a prohlásil se za císaře.
1225 – 1230 – Ivan Asen II. si podmanil Plovdivskou oblast a státeček despoty Alexeje Slava.
9. březen 1230 – Bitva u Klokotnice. Ivan Asen II. rozdrtil Teodora Komnina.
1232 – 1233 – Sevastokrator Alexandr vytlačil uherské vojska, které okupovaly Bělehrad, Braničevo a Vidin.
1234 – Ivan Asen II. podpořil Stefana Vladislava jako cara Srbska.
1235 – 1236 – Návštěva srbského archiepiskopa Sava ve Velikým Tarnovem a jeho smrt zde.
1236 – Společné akce bulharských a nikejských vojsk proti Konstantinopole.
1237 – Válka mezi bulhary a nikejce.
1237 – Kumanská horda překročila Dunaj a došla až k ústí Marici.
1241 – Ivan Asen II. rozdrtil tatarské vojsko.
24. červen 1241 – Umírá car Ivan Asen II.
1241 – 1246 – Car Kaliman I. Asen.
1242 – Bulharsko ztrací svůj vliv v Soluňským despotstvem.
1242 – 1243 – Tatarské nájezdy zpustošily Bulharsko.
1246 – 1256 – Car Michail II. Asen.
1247 – Bulharské vojska bojují prtoi latinským ve Východní Thrákii.
1247 – 1250 – Bulharo – Uherská válka.
1254 – Bulharo – Srbská válka.
1256 – Válka mezi Bulharskem a Nikeju, podepsán Reginský mír.
1257 – 1277 – Car Konstantin Tich-Asen.
1263 – Mičo emigroval do Byzance.
1265 – Konstantín Tich zaútočil s pomoci tatarských spojenců na Thrákii.
1268 – 1269 – Rozkol mezi Jakovem Svetoslavem a Konstantínem Tichem.
1276 – Jakov Svetoslav otráven.
1277 – 1280 – Povstání Ivajla.
1278 – 1280 – Car Ivajlo.
1279 – Ivajlo rozdrtil dvě byzantinské armády v průsmyků Staré Planiny.
1280 – 1292 – Car Georgi I. Terter.
1288 – 1326 – Sultán Osman v Malé Asii.
1292 – 1298 – Car Smilec.
1300 – 1321 – Car Todor Svetoslav.
1321 – 1328 – Občanská válka v Byzanci mezi Andronikem II. a Andronikem III.
1326 – Osmanské turky dobily Bursu.
1326 – 1362 – Sultán Orchán.
1331 – 1371 – Car Ivan Alexandr.
1332 – 1337 – Občanská válka v Bulharsku.
1347 – 1354 – Občanská válka v Byzanci mezi Joanem Kantakuzinem a Jonaem V. Paleologem.
1351 – Poselství Joana Kantakuzina ve Velikým Tarnovem.
1354 – Osmané dobily Galipoly.
1354 – 1355 – V bitvě proti turků padají mrtvé siny Ivana Alexandra – Asen a Michal.
1355 – Spojenecká smlouva mezi Byzanci a Bulharskem proti Turkům.
1356 – 1396/7 – Car Ivan Stracimir ve Vidinu.
1364 – Bulharo – Byzantinská válka.
1365 – Ludvík I. dobyl Vidinské carství.
1366 – Ivan Alexandr odmítl pustit přez bulharské území byzantského císaře Joana V. Paleologa.
1369 – Vidinská oblast a Ivan Stracimír jsou osvobozené z maďarské nadvlády.
1370 – Osmanské turky dobily Plovdiv.
1371 – Osmanské turky dobily Boruj (Starou Zagoru).
1371 – 1395 – Car Ivan Šišman.
22. září 1371 – Bitva u Černomen.
1376 – Andronik IV. Paleolog vrací turkům Galipoli.
1377 – Tarnovské carství se stalo vazalem turků.
1385 – Osmanské turky dobily Sredec.
1387 – Bitva u Pločniku.
17. července 1393 – Veliké Tarnovo dobyto osmanskými turky.

1395 – Konec Tarnovského Bulharska.

1396 – Bitva u Nikopole.
1402 – Timur (Tamerlan) porazil turky u Ankary.
1402 – 1413 – Vnitřní rozpory v osmanském státě.
1403 – 1404 – Společné akce balkanských vládců Stefana Lazareviče, krále Ostoja, knížete Mirča a cara Konstantína proti osmanům.

             
  
@2009, Arxion, All rights reserved.